கலை சொற்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை

வேளாண்மை பிரிவில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களின் தொகுப்புவேளாண்மைAbaca Rope மணிலாக் கயிறு Abduction புறமிழுத்தல் Abduction ...

தாவரவியல் பிரிவில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களின் தொகுப்புதாவரவியல் கலைச்சொற்கள்Abaxial அச்சுக்கெதிர்ப்புறமான Abiogenesis ...

அமைப்பியல் சார்ந்த கலைச்சொற்கள் அடங்கிய திரட்டுஅமைப்பியல் கலைச்சொற்கள்Ablation நீக்கம், ஐந்தாம் வேற்றுமைப்பொருள், (மண்) தேய்மானம். ...

புள்ளிவிபரவியல் தொடர்ப்பான கலைசொற்கள்புள்ளிவிபரவியல் சொற்கள்Abscissa கிடைத்தூரம் Abscissa கிடையாயம்/கிடைக்காறு Abscissa ...

தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப கலைசொற்கள் அடங்கிய திரட்டி. Tamil Information technology glossaryதொழில்நுட்ப கலைசொற்கள்1G first-generation 1வது தலைமுறை ...

Show next

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

Register New Account
Reset Password