தூய தமிழ் வார்த்தைகள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் உ வரிசை கிரந்தம்#பிறமொழி சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்1 உக்கிரம் கடுமை தீவிரம் ...

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் ஈ வரிசை கிரந்தம்#பிறமொழி  சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்1 ஈனம் இழிவு,கேவலம் ...

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்#பிறமொழி  சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்1 இ.சி.ஜி நெஞ்சகத் துடிப்பு2 இடா ...

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்#பிறமொழி  சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்1 ஆகாசம் வானம்2 ஆகாயம் வானம்3 ...

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்#பிறமொழி சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்1 அகங்காரம் தன்முனைப்பு, இறுமாப்பு, செருக்கு, ...

Show next

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

Register New Account
Reset Password