திருவள்ளுவமாலை

திருவள்ளுவமாலை பாடல் விளக்கம்

Posted by - ஜூன் 6, 2020
ஒருநூலுக்கோ, நூலாசிரியனுக்கோ இப்படி எல்லாப் புலவர்களும் வரிசை கட்டிப் புகழாரம் தொடுத்தளித்தது, திருக்குறளுக்கும் திருவள்ளுவருக்கும் மட்டுமே கிடைத்த முதற் சிறப்பு.
Read More