தமிழ் மொழி
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை

இந்தி இந்தியாவின் தேசிய மொழியா ? உங்களில் பல பேர் இதில் என்ன சந்தேகம் இந்தி தான் இந்தியாவின் தேசிய மொழி என நினைப்பீர்கள்...சில நாட்களுக்கு முன்பு நான் ...

ஒருநூலுக்கோ, நூலாசிரியனுக்கோ இப்படி எல்லாப் புலவர்களும் வரிசை கட்டிப் புகழாரம் தொடுத்தளித்தது, திருக்குறளுக்கும் திருவள்ளுவருக்கும் மட்டுமே கிடைத்த முதற் ...

வேளாண்மை பிரிவில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களின் தொகுப்புவேளாண்மைAbaca Rope மணிலாக் கயிறு Abduction புறமிழுத்தல் Abduction ...

தாவரவியல் பிரிவில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களின் தொகுப்புதாவரவியல் கலைச்சொற்கள்Abaxial அச்சுக்கெதிர்ப்புறமான Abiogenesis ...

அமைப்பியல் சார்ந்த கலைச்சொற்கள் அடங்கிய திரட்டுஅமைப்பியல் கலைச்சொற்கள்Ablation நீக்கம், ஐந்தாம் வேற்றுமைப்பொருள், (மண்) தேய்மானம். ...

புள்ளிவிபரவியல் தொடர்ப்பான கலைசொற்கள்புள்ளிவிபரவியல் சொற்கள்Abscissa கிடைத்தூரம் Abscissa கிடையாயம்/கிடைக்காறு Abscissa ...

தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப கலைசொற்கள் அடங்கிய திரட்டி. Tamil Information technology glossaryதொழில்நுட்ப கலைசொற்கள்1G first-generation 1வது தலைமுறை ...

பண்டைய தமிழர் பயன்படுத்திய கணித குறியீடுகள்   (௧.) எண் கூறுகளின் பெயர்கள்1 ஒன்று ௧3/4 முக்கால்1/2 அரை1/4 கால்...

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் உ வரிசை கிரந்தம்#பிறமொழி சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்1 உக்கிரம் கடுமை தீவிரம் ...

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் ஈ வரிசை கிரந்தம்#பிறமொழி  சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்1 ஈனம் இழிவு,கேவலம் ...

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்#பிறமொழி  சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்1 இ.சி.ஜி நெஞ்சகத் துடிப்பு2 இடா ...

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்#பிறமொழி  சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்1 ஆகாசம் வானம்2 ஆகாயம் வானம்3 ...

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்#பிறமொழி சொற்கள்இணையான தமிழ் சொற்கள்1 அகங்காரம் தன்முனைப்பு, இறுமாப்பு, செருக்கு, ...

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் - அந்தரங்கம், ஆபத்து, ஆராதனை, உச்சரிப்பு, சந்தேகம் இவை தமிழ் சொற்களா !... | 501 வடமொழி தமிழ் சொற்கள்.

Show next

தமிழ் மொழியின் வரலாறு, நாகரீகம், தமிழின் பெருமை, தமிழ் மொழியின் கலை சொற்கள், தூய தமிழ் வார்த்தைகள், தமிழுக்கு தொண்டு செய்தவர்கள் பற்றிய பயனுள்ள தகவல்கள்

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

Register New Account
Reset Password