- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 30 (IPC Section 30 in Tamil)

160 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 30 (IPC Section 30 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 30 – மதிப்புமிக்க பாதுகாப்பு

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 121A (IPC Section 121A in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 3, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 121A (IPC Section 121A in Tamil) விளக்கம் இந்தியாவிற்கு உள்ளே அல்லது வெளியே உள்ள எவரேனும், சட்டப்பிரிவு 121ஆல் தண்டிக்கப்படக்கூடிய…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 214 (IPC Section 214 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 8, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 214 (IPC Section 214 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், யாரேனும் ஒரு நபருக்கு ஒரு குற்றத்திலிருந்து அந்நபரை மறைப்பதற்கு அல்லது…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 114 (IPC Section 114 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 3, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 114 (IPC Section 114 in Tamil) விளக்கம் எப்போதெல்லாம் எந்தஒரு நபர், ஒரு தூண்டியவர் என்ற முறையில் அங்கு இல்லாவிட்டால்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 144 (IPC Section 144 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 4, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 144 (IPC Section 144 in Tamil) விளக்கம் சட்ட விரோதமான கூட்டத்தில் பயங்கரமான ஆயுதங்கள் அல்லது மரணத்தை விளைவிக்கத்தக்க ஆயுதங்களுடன்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...